Všeobecné obchodní podmínky dodávek papírenských výrobků

platné od 1.1.2019 na dobu neurčitou

  1. Rozsah platnosti a účinnosti

   1. V souladu s občanským zákoníkem Vám předkládáme všeobecné obchodní podmínky dodávek papírenských výrobků, které jsou nedílnou součástí kupních smluv. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
   2. Všeobecné obchodní podmínky, které se zcela nebo zčásti odchylují od těchto VOP, těmto VOP odporují nebo je doplňují, jsou pro prodávajícího nezávazné, a to i tehdy, když jim prodávající neodporuje nebo když kupující prohlásí, že si přeje dodávat v souladu s takovými podmínkami.
   3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VOP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP ovlivněn.
  2. Dodací podmínky a další ujednání

   1. Množství dodávky je uvedeno v dodacích listech nebo na propustce na zboží. V případě, že zboží bude dodáváno na váhu, je povolena odchylka od sjednané hmotnosti v rozmezí + - 7%. Fakturováno bude vždy skutečně dodané množství, vyjma zboží, které je dodáváno v ideální váze.
   2. Není-li dohodnuto jinak, dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Za případné škody, způsobené poškozením nebo ztrátou zásilky odpovídá dopravce. Náhradu případné škody na dopravci uplatňuje kupující.
   3. Prodávající odešle se zbožím dodací list na zboží, případně další doklady, které se ke zboží vztahují.
   4. Nepřevezme-li kupující zboží řádně a včas nebo bude-li v prodlení s předložením dopravní dispozice v případě, že dopravu zajišťuje kupující, bude zboží uskladněno u prodávajícího. Za uskladněné zboží je prodávající orávněn účtovat skladné ve výši 500,- Kč/t za každý započatý týden prodlení s převzetím zboží.
   5. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží, delším než 14 dnů, je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat, a to i bez předchozího upozornění.
   6. Prodávající je oprávněn použít subdodavatele.
   7. Prodávající je oprávněn plnit před smluveným termínem dodání, příp. v částečných dodávkách.
   8. Zboží se stává majetkem kupujícího okamžikem jeho úplného zaplacení.
   9. Balení se provádí podle příslušných předmětných norem nebo způsobem obvyklým pro jednotlivé druhy zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Je-li zboží expedováno na paletách, jsou tyto kalkulovány v ceně zboží. Údaje o paletách na faktuře a dodacím listu slouží pouze k evidenčním účelům.
   10. Veškeré vzorky předané prodávajícím kupujícímu jsou považovány za nezávazné exponáty, jejichž množství, velikost a vlastnosti jsou vyhrazeny a nejsou určeny k dalšímu prodeji.
   11. Je-li zboží dodáváno v několika samostatně fakturovaných dodávkách, může prodávající od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení se zaplacením některé z dodávek. Kupující může od smlouvy odstoupit zaplacením odstupného ve výši 20% hodnoty objednaného zboží, jestliže nejde o individuálně určené zboží na zakázku, které není standardně skladem, a to pouze dříve než přijal byť jen částečné plnění na tuto smlouvu.
  3. Cena zboží, platební podmínky

   1. Cena bude vypočítána dle ceníku prodávajícího platného na příslušné období, pokud není v samostatné kupní smlouvě uvedeno jinak. K ceně se účtuje daň z přidané hodnoty.
   2. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího.
   3. Po splnění dodávky vystaví prodávající fakturu. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.
   4. V případě pozdního placení se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z fakturované částky za každý den prodlení. Prodávající má dále právo na náhradu případné škody vzniklé z porušení povinnosti. Je-li smluvené množství zboží dodáváno v několika zásilkách, je každá zásilka fakturována samostatně.
   5. Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nedodané zboží ze všech kupních smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy nebo právo na odstoupení od takové smlouvy.
  4. Odpovědnost za vady

   1. Kupující je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne převzetí
   2. Skladování zboží musí odpovídat podmínkám stanoveným v příslušných technických listech jednotlivých druhů zboží, jinak podmínkám obvyklým pro příslušný druh zboží.
   3. Oznámení vad (reklamace) se uplatňuje písemnou formou s uvedením identifikace dodávky, vad zboží a požadavků kupujícího.
   4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 15 dnů od převzetí reklamace.
   5. Pro kupujícího se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
    • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné
    • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady, dodání bezvadného zboží anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
    • při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
   6. V případě nesouhlasu prodávajícího s reklamací je kupující povinen prokázat kvalitativní vady za účasti prodávajícího.
   7. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2108 občanského zákoníku.
   8. Záruční doba dodávané zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady, které mohou vzniknout postupem času, např. vlivem chemických procesů a mohou snížit nebo znehodnotit užitné vlastnosti výrobku. Na tyto vady poskytujeme záruční dobu 6 měsíců od data prodeje. Záruku lze uplatnit za předpokladu, že výrobky byly používány k účelu, ke kterému jsou určeny nebo ke kterému se obvykle používají a před použitím byly skladovány v originálním balení a za podmínek uvedených v odst.2 tohoto čl.
  5. E-shop - objednání zboží

   Způsob objednání zboží je popsán v sekci Jak nakupovat. Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem její potvrzení, čímž se objednávka stává závazná pro obě strany. O vyřízení objednávky, resp. o expedici zboží bude kupující informován e-mailem.

  6. E-shop - dodání zboží

   Objednané zboží posílá prodávající zvoleným způsobem dopravy v co nejkratším možném termínu. Termín dodání je konzultován s kupujícím.

  7. E-shop - dopravné

   Zboží se hradí podle způsobu dopravy vybraného v objednávce. Balné a manipulace jsou obsaženy v ceně zboží.

  8. E-shop - reklamace

   Reklamace se řídí občanským zákoníkem. V případě doručení zboží v poškozeném balení sepíše kupující na místě s dopravcem reklamační záznam a informuje prodávajícího. Zjistí-li zákazník nedostatky na výrobku, sepíše co nejdetailněji vady (příp. opatří vhodnou dokumentaci jako např. fotografii, zkušební tisk apod.) a informuje prodávajícího.

  9. E-shop - ochrana osobních dat

   Potvrzením objednávky dává zákazník souhlas se zpracováním údajů. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje zákazníků budou využity pouze ke zpracování a vyřízení objednávky.

  10. Závěrečná ustanovení

   1. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
   2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP v průběhu platnosti a účinnosti rámcové kupní smlouvy, i bezuvedení důvodů, a to v přiměřeném rozsahu. Prodávající je povinen o jejich změně kupujícího informovat písemnou formou na e-mailovou nebo korespondenční adresu kupujícího bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne změny. V případě, že nebude kupující souhlasit s navrhovaným zněním těchto všeobecných obchodních podmínek, má právo rámcovou kupní smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet doručením výpovědi prodávajícímu.
KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
Úpská 481
542 24 Svoboda nad Úpou

obalky(***antispam***@***antispam***)krkonosskeobalky(***antispam***.***antispam***)com

+420 499 300 412

člen skupinyčlen skupiny nastavení cookies